Barion Pixel Szerződési feltételek - SeeMe

Általános Szerződési Feltételek

I. Szerződő felek

Az általános szerződési feltétel (a továbbiakban: ÁSZF) a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza. Jelen ÁSZF a Megrendelő és a Szolgáltató (vagy LINK) között, a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, a Megrendelő szerződéses akaratának kifejezésével, azaz SeeMe.hu weboldalra történő regisztrálás keretében a szerződési feltételek pont a Megrendelő általi elfogadásával jön létre határozatlan időtartamra.

A Megrendelő adatai a regisztráció keretében kerülnek meghatározásra. A Megrendelő részéről a szolgáltatással kapcsolatban kizárólag az abban feltüntetett személy jogosult nyilatkozattételre.

Szolgáltató jogosult az igénybejelentéssel egyidejűleg a Megrendelő, vagy meghatalmazottjának személyazonosságának ellenőrzését hitelt érdemlő módon elvégezni a hivatalos okiratok alapján, illetőleg a meghatalmazás jogszerűségét ellenőrizni. A személyazonosság ellenőrzésének akadályozása vagy megtagadása esetén a Szolgáltató a szerződéskötést elutasíthatja.

Szolgáltató adatai:

Szolgáltatás neve: SeeMe
Jogi személy: LINK Mobility Hungary Kft.
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 68. C. ép. 1. emelet 1.
Adószám: 12598582-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-694287
Bankszámlaszám: 10300002-10457013-49020035
E-mail: hello@seeme.hu
Web: www.seeme.hu

II. Definíciók

I. „Vég Felhasználó” bármilyen olyan személy, aki bármelyik mobilszolgáltatótól igénybe vesz mobilszolgáltatást olyan cégen keresztül, ami közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatban áll a LINK-kel

II. „Szolgáltatások” Bármilyen a seeme.hu vagy a linkmobility.hu oldalon található LINK által nyújtott szolgáltatás ide tartozik, ennek az ÁSZF-nek a hatálya pedig kiterjed rá.

III. „Megrendelő” Az a természetes vagy jogi személy (ideértve a magánvállalkozót is) aki üzleti kapcsolatban áll a LINK-kel.

IV. „Bizalmas információ”: a Megállapodás bármely rendelkezése, , bármelyik Fél által, a jelen Megállapodás végrehajtása előtt és / vagy után közzétett, szóbeli vagy írásbeli információ, amely a Felek közötti szolgáltatásnyújtással kapcsolatos megbeszélésekre vonatkozik, vagy bármilyen részlet bármelyik fél üzleti tevékenységét illetően, akár bizalmasként megjelöltként, akár bármilyen más módon bizalmasként azonosítva, ideértve, de nem kizárólag, a hálózati hozzáférési kódokat, üzleti titkokat, folyamatokat, technikákat, szoftvereket (beleértve a forráskódokat és az objektumkódokat), számítógépes nyilvántartásokat , hardverkonfiguráció, tervek, tervek, fejlesztések, találmányok, szoftverek, rajzok, termékinformációk, üzleti és marketing tervek és előrejelzések, harmadik felekkel és ügyfelekkel kötött megállapodások vagy megállapodások részletei, valamint ügyféllisták. A kétségek elkerülése érdekében a személyes adatokat az Adatfeldolgozás függelék szabályozza, és nem tartoznak a jelen ÁSZF-ben meghatározott bizalmas információk alá. A bizalmas információk nem tartalmazhatnak olyan információkat, amelyek: a) már a fogadó fél birtokában vannak titoktartási kötelezettség nélkül; (b) az átvevő Fél részére jogszerű módon, a jelen Megállapodás szempontjából releváns harmadik féltől eltérő harmadik fél által jogszerűen szolgáltatva, külön elhallgatási kötelezettség megsértése nélkül; vagy c) a megállapodás megsértése nélkül már nyilvánosan elérhetőek.

V. „Üzenet”: számokat és / vagy szöveget és / vagy audiót és / vagy videókat és / vagy adott esetben egyéb médiát tartalmazó üzenet, amelyet az Megrendelő és / vagy a Végfelhasználó állít össze, és amelyet a seeme.hu platformon keresztül továbbít egy Végfelhasználó, vagy egy végfelhasználó állítja össze a mobil készülékén, és az üzemeltetők hálózatain keresztül továbbítja a seeme.hu platformon keresztül. A kétségek elkerülése érdekében az üzenetek tartalmazzák az alábbiakban meghatározott SMS üzeneteket és / vagy adott esetben az OTT üzeneteket (Viber).

VI.„Tartalom”: üzenet, beleértve egy szöveges üzenetet vagy bármilyen bináris üzenetet, beleértve bármely futtatható kódot vagy bármilyen multimédiás üzenetet, amely szöveges, hang- vagy videoklipeket, számokat, szimbólumokat, animációkat, grafikákat, fényképeket és egyéb anyagokat tartalmaz digitális elektronikus formában, feltéve, hogy az Ügyfél által a Szolgáltatások használatával küldött Üzenetben, valamint minden olyan tartalomban, amelyet az Ügyfél továbbít a LINK-nek

Üzemeltető”: a seeme.hu platformon keresztül összekapcsolt távközlési szolgáltató, összesítő, Internet szolgáltató (ISP) vagy OTT üzenetkezelő alkalmazás szolgáltató.

III. A szolgáltatás leírása

A jelen Szerződés alapján a Szolgáltató vállalja a Megrendelő által a III. b) pontban rögzített módon megadott rövid szöveges üzenet (a továbbiakban: „SMS”) továbbítását belföldi, külföldi mobiltelefon hálózatokba, valamint SMS-ek fogadását dedikált és prefix alapú bérelt számokra (a továbbiakban: „szolgáltatások”).

A Megrendelő a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott interfészen keresztül, webes felületen, SMPP kapcsolaton, illetve HTTPS gatewayen továbbíthatja, fogadhatja az SMS-eket. A dedikált, illetve prefix alapú fogadó szám bérlésének, valamint az SMS küldésnek a díjszabását a seeme.hu/araink/ címen találja meg.

a) A szolgáltatás igénybevételének feltételei

Az SMS küldési és fogadási interfész használatának feltétele, hogy a Megrendelő a regisztráció során megadott email cím és jelszó segítségével bejelentkezik a Szolgáltató által üzemeltetett rendszerbe.

A szolgáltatások igénybevételére a hét minden napján 24 órában lehetőség van, a rendszeres karbantartási időszakok kivételével, amelyről Szolgáltató emailben legalább 2 nappal előzőleg tájékoztatja a Megrendelőt.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy mivel az interfészek elérhetősége a nyilvános Internet hálózat útján történik, a nyilvános Internet hálózat a Megrendelő és Szolgáltató közötti szakaszának kiesése esetén a szolgáltatás nem elérhető, ezen szakaszok kieséséért Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás elérését a saját oldaláról magas rendelkezésre állású Internet hozzáférés útján biztosítja.

A Távközlési Szolgáltató által vállalt szolgáltatásminőségi célértékeket, a minőségi mutatók eléréséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

b) Üzenet küldése és fogadása

A bejelentkezést követően a Megrendelő az interfészen keresztül adhatja meg az elküldendő SMS szövegét, az SMS címzettjeinek előfizetői azonosítóit (hívószámát) és választhat aktív SMS feladót. Az egyedi SMS feladóval rendelkező SMS üzenetek érkeztetését bizonyos mobil szolgáltatók hálózata nem támogatja, ezért ezen hálózatokba küldött SMS üzenetek a sikeres kézbesítés érdekében egy, a Szolgáltató által kiosztott, adott szolgáltatóhoz tartozó számon kerülnek továbbításra. Ennek részleteit lásd az alábbi linken: seeme.hu/tudastar/reszletek/szolgaltatofuggo-sms-feladok

A Megrendelőnek figyekembe kell vennie az SMS feladó megadásakor az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervében (jelenleg a 13/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet) foglalt irányelveket. A Megrendelő csak autentikált hívószámot adhat meg, azaz amely hívószám használatára jogosult. A Szolgáltató kérésére a Megrendelő köteles az általa alkalmazott SMS feladó használatára vonatkozó jogosultságát igazolni. A Szolgáltató a kért igazolás megtagadása, valamint SMS feladóval való visszaélésre utaló jel esetén jogosult az adott SMS feladó használatát visszautasítani.

A Szolgáltató az SMS feladókkal való visszaélés elkerülése végett jogosult hívószámszűrési listákat alkalmazni, amely a visszaélésre felhasználható előfizetői SMS feladókat tartalmazza, és amely alapján a használni kívánt SMS feladóval nem lehet üzenetet kiküldeni. A Megrendelő kérésére a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt az aktuális szűrési listákról, és amennyiben a Megrendelő igazolja, hogy a szűrési listán szereplő hívószám használatára jogosult, a Szolgáltató a Megrendelő részére az adott hívószám használatát a használati jogosultság fennálltáig engedélyezi.

Az SMS feladó jogszerűtlen használatáért a Szolgáltató fenti ellenőrzései ellenére a Megrendelő tartozik teljes felelősséggel. Ha az elküldendő üzenet SMS feladója nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, Szolgáltató az üzenet elküldését visszautasíthatja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az SMS tartalmáért teljes felelősséggel tartozik, valamint, hogy az elküldött szöveges üzeneteinek adatait az SMS címzettje megismeri. A Megrendelő vállalja, hogy csak olyan személyeknek küld üzenetet, akik ehhez dokumentáltan hozzájárultak. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy olyan személynek, aki üzenet fogadáshoz hozzájárulást nem adott, a jelen szerződés kapcsán semmiféle üzenetküldést nem végez. Ennek megfelelően a Megrendelő a szolgáltatást kéretlen reklám üzenetek használatára (spam) nem használhatja, ha Szolgáltató ilyen használatról tudomást szerez, a Szerződést rendkívüli felmondással felmondja.

Az SMS üzenetben küldhető tartalom mérete limitált. Egy üzenet legfeljebb 3 SMS-ben küldhető. Az ilyen SMS-ek összefűzése plusz karakter felhasználással jár, így a maximálisan felhasználható karakterek száma az alábbiak szerint alakul GMS és Unicode kódolás esetén:

GSM szabvány:

Maximális karakter db SMS
160 1
306 2
459 3

Unicode szabvány:

Maximális karakter db SMS
70 1
134 2
201 3
 

A távközlési szolgáltatók piaci részesedésének arányával megegyező mértékben történő küldés esetén a Szolgáltató minimum 20 SMS/mp áteresztési sebességet szavatol a Megrendelőnek a szolgáltatók hálózatába történő átadás esetén. Amennyiben a küldés eltér a távközlési szolgáltatók piaci részesedésétől, úgy a Szolgáltató azt nem tudja garantálni, de mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a sebesség ebben az esetben is fenntartható legyen.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Megrendelő által kiküldött üzenetek tartalmáért, az esetleges jogviták elkerülése végett az üzenetek tartalmára vonatkozó felelősséget Szolgáltató továbbhárítja a Megrendelőre.

c) Felek felelőssége általában

Felek vállalják, hogy az összes, a jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

A Szolgáltató a Megrendelő oldalán lévő szoftver tekintetében nem vállal semmiféle felelősséget, kivételt képez ez alól az az eset, amikor azt a Szolgáltató készíti el. Ebből kifolyólag a nem a Szolgáltató által készített szoftver helytelen működése miatt bekövetkező, nem szándékosan történő SMS kiküldésért a Szolgáltató anyagi felelősséget nem tud vállalni.

A Megrendelőt teljes felelősség terheli az Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségek elmulasztásából származó károkért. A Megrendelő vállalja, hogy saját neve alatt, saját kockázatára használja a tömeges SMS küldő szolgáltatást, azaz a szolgáltatás használatát másnak nem engedi át. A Megrendelőt teljes felelősség terheli a szolgáltatás jogszabályba ütköző használatáért (amely többek közt kiterjed a személyiségi jogok sérelmére, Büntető törvénykönyv rendelkezéseibe ütköző cselekményekre, stb.).

A Megrendelő megtéríti a LINK-et (a Szolgáltatót) minden olyan kárért, követelésért, költségért, veszteségért és kiadásért, amelyet egy harmadik fél állít, miszerint az Ügyfél bármilyen származtatott munkát az Megrendelő által a Szolgáltatások tartalmának vagy szolgáltatásainak felhasználásával létrehozott szellemi tulajdonjogaik megsértését jelenti.

d) Rendelkezésre állás

A Szolgáltató éves átlagban legalább 98%-os rendelkezésre állást biztosít a Megrendelő részére. A Szolgáltató által garantált rendelkezésre állás idejébe beletartozik a Szolgáltató által jelen Általános Szerződési Feltételek (és annak kiegészítései) szerint bejelentett karbantartás ideje is.

e) Hibabejelentés

Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen meghibásodás, üzemzavar észlelése esetén Megrendelőnek haladéktalanul bejelentést kell tennie a Szolgáltató support@SeeMe.hu email címére. A Szolgáltató vállalja, hogy legkésőbb, a bejelentést követő munkanapon a hiba elhárítását megkezdi.

A Szolgáltató a Hibabejelentéseket és a hibaelhárítás során tett intézkedéseket visszakövethető módon, elektronikus úton rögzíti és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig kell megőrzi. A Szolgáltató a Hibabejelentést a Megrendelő részére visszaigazolja, és azt nyilvántartásba veszi.

A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett hibát a hiba tényleges okának feltárásával behatárolja és az elvégzett vizsgálat alapján a hibabejelentéstől számított 72 órán belül a bejelentőt értesíti arról, hogy

 • a valós és a szolgáltató érdekkörébe tartozó hibát kijavítja vagy
 • értesíti a Megrendelőt arról, hogy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.
 • f) Hibás teljesítés

  A Szolgáltató hibás teljesítésének minősül a Szolgáltató érdekkörében, neki felróható okból felmerülő műszaki üzemeltetési zavarból keletkező, az egyedi szolgáltatásminőségi célérték alulteljesítését eredményező minőségromlás.

  Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha

  a) a hiba a Megrendelő érdekkörében vagy vis maior miatt keletkezett, vagy a hibát nem jelentették be, illetve ha a Megrendelő az alapvetően biztosított szolgáltatás minőségétől eltérő szolgáltatást, illetve szolgáltatási feltételek teljesítését várja el,

  b) a hibát a Megrendelő által használt, a jogszabályi előírásoknak vagy szabványoknak nem megfelelő végberendezés okozta,

  c) a hibát a szolgáltatói tulajdonú végberendezés nem rendeltetésszerű használata okozta,

  d) a hiba az ÁSZF-ben vállalt határidőben elhárításra került,

  e) a hiba a Megrendelő által más szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítéséből ered.

  Ha a Megrendelő a Szolgáltató hálózatán keresztül információ-, vagy tartalomszolgáltatását veszi igénybe, a Szolgáltató csak az összeköttetés biztosításáért felel.

  g) Roaming

  Külföldön tartózkodó hívószámra küldött SMS-ek roaming szolgáltatásnak minősülnek. A roamingolt telefonszámra történő SMS érkeztetés a szolgáltatók és azok roaming partnerei között lévő megállapodások függvénye, így ezen üzenetek maradéktalan kézbesítését a Szolgáltató rajta kívülálló okok miatt nem tudja garantálni.

  h) Adattárolás

  Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, és hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató rendszere a Felhasználók által küldött szöveges üzenetek adatait (IP cím, küldés és fogadás időpontja, host stb.) és forgalmi statisztikáját naplózza.

  A Szolgáltató a mindenkori dátumhoz képest visszamenőleg 12 hónapig tárolja a kiküldött és beérkezett üzeneteket. A részletes forgalmi statisztikák adott hónapot megelőző 2 hónapra vonatkozóan érhetőek el a rendszeren belül.

  IV. A szolgáltatás díja

  A számlázás alapjául szolgáló mindenkor érvényes sávos díjszabást a seeme.hu/araink/ címen találja meg. Az árak egységesen, kiküldési felülettől függetlenül kerültek megállapításra.

  A számlázás, fizetési típustól függően, egyenleg feltöltéskor (előre fizetés), illetve havi periódusonként (utólagos elszámolás) kerül kiállításra. A periódus minden hónap első napjától (00:00:00) utolsó napjáig (23:59:59) terjedő időszak. A Szolgáltató által kibocsátott számlák fizetési határideje 8 nap.

  A Megrendelő a hiteles elektronikus számla megtekintési lehetőségének megnyílásáról a regisztráció során általa közölt e-mail címre kap értesítést. A számla hozzáférhetővé tételével és az erre vonatkozó értesítéssel a Szolgáltató a számla megküldésére vonatkozó kötelezettségének eleget tesz, a számlaküldés jogkövetkezményei ezzel az értesítéssel beállnak. Az értesítést követően a számla megtekintése és a számlában feltüntetett beérkezési határidőben történő teljesítése a Megrendelő felelőssége.

  Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult díjköteles fizetési felszólításokat küldeni a Megrendelő részére követelésének érvényesíthetősége érdekében. A fizetési felszólítás a díjkövetelés elévülését megszakítja.

  A ki nem egyenlített számla összege után késedelmi kamatként a Szolgáltató a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értékét számítja fel késedelmi kamatként.

  A mobilhálózatok aktuális műszaki körülményekre tekintettel az SMS megérkezéséről a Szolgáltató nem minden esetben kap visszaigazolást, Szolgáltató az SMS díját akkor számítja fel, amikor az SMS küldésére vonatkoztatva a Megrendelőtől átvette azt.

  V. Fizetési és pénzvisszatérítési feltételek

  A Szolgáltató seeme.hu weboldala lehetőséget biztosít felhasználóinak PayPal-on, bankkártyán, banki átutaláson és készpénzes befizetésen keresztül történő egyenleg feltöltésre.

  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 . Bankkártyás fizetés vagy banki átutalás esetén a Szolgáltató nem felel az Ügyfél vagy bankja által a tranzakcióval összefüggésben teljesített díjakkal, jutalékokkal vagy egyéb kiegészítő kifizetésekkel kapcsolatos költségekért, valamint a kártyát / bankszámlát az Ügyfélnek kiadó bank által alkalmazott pénzváltás, amennyiben a pénznem eltér a helyi pénznemtől.

  A Szolgáltató az adott pénzforgalmi szolgáltató általi feldolgozás után megkapja a befizetések pénzbeli összegét, és nem felelős tevékenységéért / mulasztásáért.

  A megrendelők egyenleg feltöltései nem évülnek el, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások bármelyikére felhasználhatók, de a feltöltött egyenlegeket annak banki költségei és számviteli vonatkozásai miatt nem áll módunkban visszafizetni. Minden díjköteles szolgáltatás indítása végleges, azonban a szolgáltatás meghiúsulása esetén – mely az Általános Szerződési Feltételekben (és annak kiegészítései) foglaltakkal összhangban egyértelműen a Szolgáltató rovására írható - a Megrendelő egyenleg jóváírásra, pénzvisszatérítésre jogosult. Szolgáltatások véletlenül történő megrendelése esetén visszatérítésre nincs lehetőség.

  VI. A szolgáltatás korlátozása (felfüggesztése)

  A Szolgáltató jogosult 30 napon túli kiegyenlítetlen követelések fennállása esetén a szolgáltatás szüneteltetésére. Amennyiben a Szolgáltató a szerződés alapján csak előre fizetett díjazás ellenében nyújt szolgáltatást, Szolgáltató jogosult a szolgáltatást haladéktalanul és a Megrendelő előzetes értesítése nélkül felfüggeszteni, ha a Megrendelő számlaegyenlege az elküldött SMS díjának levonása következtében negatív lenne. Rendezetlen követelések felmerülése esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy személyes adatai átadásra kerülnek harmadik fél (követeléskezelő) számára, és ettől kezdve azokra e harmadik fél adatvédelmi szabályzata és üzleti gyakorlata lesz érvényes.

  Szolgáltató jogosult a szolgáltatást karbantartás céljából legfeljebb hat (6) órán keresztül szüneteltetni, ha ez a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt szükséges, és nincsen olyan más gazdaságos műszaki megoldás, amely alkalmazása esetén nem kell a szolgáltatást szüneteltetni. A szolgáltatás karbantartási célú szüneteltetése a jogviszony folytonosságát nem érinti.

  Szünetelhet a szolgáltatás előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén.

  A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozására, így különösen a Megrendelő által indított forgalom korlátozására, a szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a következő esetekben jogosult:

  a) a Megrendelő akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha a Megrendelő nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott;

  b) a szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti;

  c) a Megrendelő a díjfizetésre vonatkozó, annak esedékessé válását követő 8 napon belül megküldött felszólításban megjelölt – legalább 15 napos – határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van;

  d) a Megrendelő fogyasztása túllépte az igénybevétel felső korlátját jelentő egyenlegét;

  e) ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy a Megrendelő a szolgáltatás igénybe vétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette.

  VII. Felelősség, kártérítés, elévülés

  A szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató a Megrendelő vagyonában okozott igazolt, bizonyított kárt megtéríti, az elmaradt haszon kivételével. A Szolgáltató felelőssége a tényleges kárra vonatkozóan is csak saját felróható magatartása esetében áll fenn, azaz a Szolgáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetve a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

  Nem téríti meg a Szolgáltató a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a Megrendelő a kár elhárítása és csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

  A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Megrendelőt amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében nem tud eleget tenni a szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

  Megrendelő felelőssége a rendszer használójának magatartására is kiterjed. A szerződésből származó polgári jogi igények egy év alatt évülnek el, melyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés esetén azok bekövetkezésétől kell számítani.

  VIII. A szerződés módosítása

  Szolgáltató jogosult arra, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek (és annak kiegészítéseit) rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosításra kerülnek, úgy a hatályba lépés időpontja is feltüntetésre kerül, és a módosítások a közzététel napjával lépnek hatályba. Javasoljuk, hogy rendszeresen nézze át az Általános Szerződési Feltételeket.

  Tekintettel arra, hogy az SMS továbbításának feltételei a Szolgáltató és más távközlési szolgáltatók közötti szerződésektől függ, Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szolgáltatások díjait egyoldalúan módosítsa. Ennek megfelelően a Szolgáltató jogosult a szerződési feltételek elfogadásakor hatályos díjszabás szerinti díjakat, a hatályos jogszabályok szerinti előfizetői értesítést követően egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató az új díjakat azok hatálybalépése előtt köteles a Megrendelő tudomására hozni. A magyarországi hálózatokba küldött SMS díjakat havi, míg nemzetközi hálózatokba küldött SMS díjakat napi egy alkalommal módosíthatja a Szolgáltató. Amennyiben a Megrendelő a piaci arányoktól jelentősen eltérő küldési forgalmat bonyolít a Szolgáltató jogosult a Megrendelő, mindenkori piaci arányok alapján megállapított, díjszabását azonnali hatállyal felülvizsgálni, megváltoztatni.

  A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül a Megrendelő azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a szerződést.

  Nem jogosult a Megrendelő felmondani az szerződést, ha a módosítás

  a) következtében a szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek a Megrendelő számára kizárólag előnyös módon változnak meg,

  b) adminisztratív jellegű és nem tartalmaz a Megrendelő számára hátrányos rendelkezést, vagy

  c) kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.

  IX. Adatvédelem

  A Szolgáltató köteles a Megrendelő személyes adatait a személyes adatok kezeléséről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban megfelelően kezelni. Szolgáltató a szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi adatot, közleményt, információt, legyen az írott vagy szóbeli, függetlenül annak megjelenési formájától, bizalmasan kezeli. A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő adatkezelés részleteit az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

  A Megrendelő tudomásul veszi, valamint visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Megállapodás/Szerződés hatálya alatt a Szolgáltató a jelen Megállapodásból fakadó valamennyi díjkövetelésének érvényesítéséhez szükséges előfizetői adatot, az ÁSZF -ban foglaltak szerint harmadik fél részére átadja.

  X.A szolgáltatás szüneteltetése, szerződés felmondása

  Jelen megállapodást bármelyik fél 30 napos felmondási idővel rendes felmondással bármikor megszüntetheti.

  A Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással a Szolgáltatónak címzett írásbeli felmondással azonnali hatállyal felmondani, ha:

 • a szolgáltatás három egymást követő napon nem érhető el, ide nem értve a II. a) pontban foglalt azon kiesést, amelyért Szolgáltató nem felel;
 • Ha a szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja elhárítani, vagy
 • a szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem a szerződés szerint teljesíti.
 • A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, illetve a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján megszüntetni az alábbiakban felsorolt esetekben:

 • Megrendelő akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és a Megrendelő ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg.
 • A Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaktól eltérő célra használja a szolgáltatást.
 • Megrendelő a szolgáltatást kéretlen üzenetek (spam) küldésére használja.
 • Megrendelő a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.
 • A Megrendelő jogosulatlan kereskedelmi hirdetéseket, vagy kéretlen üzeneteket küld, pl. a szolgáltatására nem regisztrált mobil előfizetők részére, vagy bizonyíthatóan szándékosan terheli a Szolgáltató erőforrásait, vagy visszaél azokkal.
 • Díjtartozása esetén.

 • Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat súlyosan megsérti.
 • Mind a rendes felmondás, mind pedig a rendkívüli felmondás esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.

  XI. A szerződés megszűnése

  a) a Felek közös megegyezésével

  b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;

  c) a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnés tényének tudomásul vételével, kivéve, ha átírásra kerül sor.

  d) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése a Megrendelő érdekkörébe tartozó ok miatt az egyedi szerződésben meghatározott időpontban nem volt lehetséges és a Felek nem állapodnak meg a szolgáltatás nyújtása megkezdésének újabb időpontjában, úgy a szerződés a hatálybalépésétől számított 16. napon, vagy a Felek szerződésében foglalt megállapodása szerinti későbbi időpontban megjelölt napot követő napon megszűnik.

  XII. Egyéb rendelkezések

  Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek egyes pontjai érvénytelenek lennének, ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek egyéb részének az érvényességét.

  Bármely értesítést, kérelmet, számlát, igényt, lemondást és egyéb közlést, amely jelen Általános Szerződési Feltételek keretein belül szükséges vagy megengedett, írásbeli formában kell közölni, és akkor tekintendő megfelelően kézbesítettnek, ha (i) személyesen került átadásra, vagy ha (ii) azt futárszolgálat útján kézbesítették, vagy ha (iii) az e-mailen került elküldésre (az átvétel megtörténtének visszaigazolásával) vagy ha (iv) ajánlott tértivevényes levélként postai úton küldték meg a másik fél részére – a vonatkozó jogszabályt is figyelembe véve.

  Közreműködő igénybevétele a szolgáltatások nyújtásához

  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

  A Szolgáltató a birtokában lévő összes adatot, bejelentést és információt bizalmasan kezeli, akár írásban, akár szóbeli formában, függetlenül azok bemutatási formájától. A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő adatkezelés részleteit a fent említett adatvédelmi nyilatkozat és adatvédelmi irányelv tartalmazza.

  XIII. Vis maior esemény

  Az alábbi rendelkezések értelmében vis maior esemény az érintett Fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

  Egyik Fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

  A szerződés teljessége

  Az Általános Szerződési Feltételek a Felek közötti tárgybeli megállapodás valamennyi feltételét magában foglalja. Az Általános Szerződési Feltételek hatályon kívül helyeznek minden, a szerződés tárgyát képező, a Felek közötti korábbi nyilatkozatot, ajánlatot, kötelezettségvállalást, megállapodást vagy egyezséget. A jelen Általános Szerződési Feltételekbe nem foglalt korábbi nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások vagy megállapodások nem képezik a szerződés részét.

  A Viber kommunikációs csatornához a seeme.hu platformon keresztül történő hozzáférés esetén az Megrendelő aláír egy kiegészítő mellékletet (1. melléklet), ahol részletesen leírják a szolgáltatás árait és feltételeit. A kétségek elkerülése érdekében a jelen ÁSZF összes rendelkezését megfelelően alkalmazni kell az üzenetek Viber kommunikációs csatornán történő küldésére / fogadására.

   

  Utolsó módosítás: 2022.08.19.


  Adatfeldolgozási függelék

  1. Bevezetés

  Ezt az Adatfeldolgozási Függeléket („DPA”) a Szolgáltató („LINK”) és az Ügyfél köti meg, és az ÁSZF és a Szerződés szerves részét képezi, a Hatásköri Függelékkel, a Biztonsági Függelékkel és minden más megállapodással együtt.

  "Adatvédelmi jogszabályok": az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete ("GDPR") és a magánélet védelméről és az elektronikus hírközlésről szóló uniós irányelv (e-adatvédelmi irányelv), valamint a magánélet védelmére vonatkozó nemzeti rendelkezések abban az országban, ahol az adatkezelő vagy a A processzort időről időre módosított, cserélt vagy helyettesítették, beleértve a GDPR-t és az e-adatvédelmi irányelvet végrehajtó vagy kiegészítő törvényeket.

  A GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakat a GDPR definíciójával összhangban kell értelmezni.

  2. Hatály és kötelezettségek

  A Felek megállapodnak és tudomásul veszik, hogy a LINK a Szerződés szerinti szolgáltatásainak teljesítése során a személyes adatok feldolgozása az ügyfél nevében megtörténik. Az Ügyfél ezért kinevezi a LINK-et adatfeldolgozónak. Az adatkezelés feltételeit ebben a DPA tartalmazza. A LINK garantálja, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket fog végrehajtani oly módon, hogy a LINK feldolgozása megfeleljen az adatvédelmi jogszabályok követelményeinek és biztosítsa az Érintett jogainak védelmét.

  Ez az adatvédelmi nyilatkozat kiterjed a személyes adatok feldolgozására, amikor a LINK az Ügyfél nevében mint feldolgozó (GDPR 28. cikk (3) bekezdés) dolgoz fel, vagy ha az Ügyfél maga is feldolgozó, mint alfeldolgozó (a GDPR 28. cikkének (4) bekezdése).

  E DPA alkalmazásában az Ügyfél viseli az Adatkezelő kötelezettségeit, és teljes felelősséggel tartozik egy olyan adatkezelővel szemben, amelynek nevében a LINK szolgáltatásainak felhasználásával személyes adatokat dolgoz fel. A jelen dokumentumban szereplő „Vezérlőre” való hivatkozás tehát minden esetben hivatkozás az Ügyfélre.

  A LINK mint feldolgozó, annak alfeldolgozói és a LINK felügyelete alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező más személyek csak az Adatkezelő nevében, a Megállapodás és az Adatkezelő dokumentált utasításainak betartásával dolgozhatják fel a Személyes adatokat. hacsak az adatvédelmi jogszabályok másként nem rendelkeznek.

  A LINK tájékoztatja az Adatkezelőt, ha a LINK véleménye szerint egy utasítás megsérti az adatvédelmi jogszabályokat.

  A LINK által kezelt személyes adatok kezelése a https://linkmobility.com/privacy/ adatvédelmi szakaszában érhető el.

  3. Az adatkezelő kötelezettségei

  Az Adatkezelő szavatolja, hogy a Személyes adatokat törvényesen, meghatározott, kifejezett és törvényes célokból kezelik. Az Adatkezelő nem utasítja a LINK-et arra, hogy az ilyen célok teljesítéséhez szükségesnél több személyes adatot kezeljen.

  Az Adatkezelő felelős annak biztosításáért, hogy a személyes adatok LINK-be történő továbbításakor az adatvédelmi jogszabályokban (hivatkozás a GDPR 6.1. Cikkében) meghatározott érvényes feldolgozási jogalap létezik. Ha az ilyen jogalap beleegyezés (lásd a GDPR 6.1. Cikkének a) pontját), az Adatkezelő szavatolja, hogy a hozzájárulást kifejezetten, önként, egyértelműen és tájékozottan adják meg.

  Ezenkívül az Adatkezelő szavatolja, hogy az érintetteknek, akikre a személyes adatok vonatkoznak, tájékoztatást kaptak az adatvédelmi jogszabályok (lásd a GDPR 13. és 14. cikkét) a személyes adataik kezeléséről.

  A személyes adatok e DPA alapján történő feldolgozásával kapcsolatos utasításokat elsősorban a LINK-hez kell benyújtani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő közvetlenül utasítja az adatvédelmi nyilatkozat 10. szakaszának megfelelően kijelölt alfeldolgozót, az adatkezelő erről haladéktalanul tájékoztatja a LINK-et. A LINK semmilyen módon nem felel az Alfeldolgozó által az Adatkezelőtől közvetlenül kapott utasítások eredményeként végrehajtott bármilyen feldolgozásért, és ezek az utasítások a jelen Adatvédelmi Adatlap, a Megállapodás vagy az Adatvédelmi Jogszabályok megsértését eredményezik.

  4. Titoktartás

  A LINK biztosítja, hogy alkalmazottai, alkezelői és más olyan személyek, akik a személyes adatokat a LINK felhatalmazása alapján dolgozzák fel, elkötelezték magukat a titoktartás mellett, vagy megfelelő törvényes titoktartási kötelezettség terhelik őket.

  Az Adatkezelő titoktartási kötelezettség terheli minden olyan dokumentációt és információt, amelyet a LINK kapott, és amely a LINK vagy a LINK alfeldolgozóinak technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseivel kapcsolatos, vagy a LINK alfeldolgozói által bizalmasként meghatározott információkkal kapcsolatos. Az Adatkezelő azonban szükség esetén mindig megoszthatja ezeket az információkat a felügyeleti hatóságokkal annak érdekében, hogy az Adatkezelő adatvédelmi jogszabályokból vagy más törvényi kötelezettségekből fakadó kötelezettségeinek megfelelően járjon el.

  5. Biztonság

  A LINK személyes adatainak feldolgozására vonatkozó biztonsági követelményeket az adatvédelmi nyilatkozat biztonsági melléklete szabályozza.

  6 .Hozzáférés a személyes adatokhoz és az Érintettek jogainak teljesítése

  Hacsak az alkalmazandó törvény másként nem rendelkezik vagy nem írja elő, az Adatkezelő jogosult hozzáférést kérni a LINK által az Adatkezelő nevében feldolgozott személyes adatokhoz.

  Ha a LINK vagy egy részfeldolgozó az Adatkezelőtől kérelmet kap az Adatkezelő nevében feldolgozott személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, a LINK ezt a kérelmet az Adatkezelőnek megküldi az Adatkezelő további kezelésére, hacsak a jogszabály nem rendelkezik másként törvényben.

  Figyelembe véve az adatkezelés jellegét, a LINK, amennyiben lehetséges, megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel segíti az Adatkezelőt az Adatkezelő azon kötelezettségének teljesítése érdekében, hogy válaszoljon az Érintett adatvédelmi jogszabályokban meghatározott jogainak gyakorlására irányuló kérelmekre, ideértve az Érintett jogát, hogy (i) hozzáférjen személyes adataihoz, (ii) pontatlan személyes adatait kijavítsa; (iii) személyes adatainak törlése; (iv) személyes adatainak kezelésének korlátozása vagy kifogása; és (v) jog arra, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg (adatok hordozhatósága). Amennyiben az Ügyfél a GDPR feldolgozóival szemben támasztott követelményeket meghaladó segítséget igényel, a LINK-nek meg kell téríteni az ilyen segítséget a LINK akkor érvényes árfolyamon.

  7. Egyéb asszisztencia az Adatkezelőnek

  Ha a LINK vagy egy alfeldolgozó hozzáférési vagy információ iránti kérelmet kap az illetékes felügyeleti hatóságtól a nyilvántartott személyes adatokkal vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartozó feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatban, a LINK értesíti az adatkezelőt az adatkezelő további feldolgozásáról, kivéve, ha a LINK jogosult az ilyen kéréseket maga kezelni.

  Ha az adatkezelő köteles adatvédelmi hatásvizsgálatot és / vagy előzetes konzultációt folytatni a felügyeleti hatósággal a személyes adatok jelen adatvédelmi nyilatkozat szerinti feldolgozása kapcsán, a LINK segítséget nyújt az adatkezelőnek, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és a a LINK rendelkezésére álló információk. Amennyiben az Ügyfél a GDPR feldolgozóival szemben támasztott követelményeket meghaladó segítséget igényel, az Ügyfél viseli a LINK által az ilyen segítségnyújtással kapcsolatban felmerült költségeket.

  8. Értesítés a személyes adatok megsértéséről

  A LINK indokolatlan késedelem nélkül értesíti az Adatkezelőt, miután tudomást szerzett a személyes adatok megsértéséről. Az Adatkezelő feladata a személyes adatok megsértésének bejelentése az érintett felügyeleti hatóságnál a GDPR 33. cikkével összhangban.

  Az értesítést az adatkezelőnek az e DPA-ban felsorolt e-mailre kell elküldeni, és legalább leírja (i) a személyes adatok megsértésének jellegét, ideértve lehetőség szerint az érintett érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint a kategóriákat és az érintett személyes adatrekordok hozzávetőleges száma; (ii) a személyes adatok megsértésének várható következményei; (iii) a LINK által a személyes adatok megsértésének orvoslása érdekében tett vagy javasolt intézkedések, beleértve adott esetben a lehetséges káros hatásainak enyhítésére irányuló intézkedéseket.

  Abban az esetben, ha az Adatkezelő köteles személyes adatok megsértését közölni az Érintettekkel, a LINK segíti az Adatkezelőt, figyelembe véve a feldolgozás jellegét és a LINK rendelkezésére álló információkat. Az Adatkezelő viseli az Érintett felé történő ilyen kommunikációval kapcsolatos költségeket.

  9. Áthelyezés harmadik országokba

  A személyes adatok továbbítása az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül eső országokba, a továbbiakban nyilvánosságra hozatallal vagy hozzáférés biztosításával, csak az Adatkezelő dokumentált utasításai esetén történhet.

  Az alfeldolgozókhoz történő átadáshoz a dokumentált utasításokat az alábbi 10. szakasz ismerteti, és az EU szabványos szerződéses kikötései vonatkoznak az adatkezelő és a helyszínen lévő érintett vállalat között, vagy az átadás egyéb alapjaira, a GDPR V. fejezetében leírtak szerint.

  Az Ügyfél elfogadja és megérti, hogy a harmadik országbeli üzemeltetőknek történő átadásra, amely az üzenetek továbbításához szükséges az ilyen országokban található címzettekhez, nem vonatkoznak a jelen követelmények.

  10. Al adatkezelők használata

  Az Adatkezelő egyetért azzal, hogy a LINK kinevezhet egy másik feldolgozót (a továbbiakban: alfeldolgozó), aki segítséget nyújt a szolgáltatások nyújtásában és a Szerződés szerinti személyes adatok feldolgozásában, feltéve, hogy a LINK biztosítja, hogy az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban és az A védelmi jogszabályokat bármely alfeldolgozóra írásos megállapodás kötelezi; és hogy bármely alkezelő elegendő garanciát nyújt arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket foganatosít az adatvédelmi jogszabályok és ezen adatvédelmi nyilatkozat betartása érdekében, valamint hozzáférést és információkat biztosít az adatkezelőnek és az érintett felügyeleti hatóságoknak a megfelelés ellenőrzéséhez.

  A LINK teljes felelősséggel tartozik az Adatkezelővel szemben bármely alfeldolgozó teljesítményéért.

  Az alkalmazható alfeldolgozókat a hatókör függelék sorolja fel. A LINK frissítheti a listát, hogy tükrözze az alfeldolgozók bármilyen hozzáadását vagy cseréjét, értesítve erről az Ügyfelet, legalább 3 hónappal azelőtt, hogy az ilyen feldolgozó megkezdi a személyes adatok feldolgozását. Bármilyen kifogást az ilyen változásokkal szemben a LINK Mobility Group vállalati weboldalán, az ilyen értesítés kézhezvételétől számított 3 héten belül be kell nyújtani a LINK-nek. Amennyiben az Ügyfél kifogást emel az alfeldolgozó kiegészítésével vagy megváltoztatásával kapcsolatban, a LINK 1 hónapos felmondási idővel felmondhatja a Szerződést és ezt az adatvédelmi nyilatkozatot.

  A jelen adatvédelmi nyilatkozat megkötésével az Ügyfél felhatalmazza a LINK-t arra, hogy az EU-ban szabványos szerződési klauzulákat kössön az Adatkezelő nevében, vagy hogy biztosítsa a harmadik országokba történő átadás más jogalapját bármely, a fentiekben meghatározott eljárásnak megfelelően jóváhagyott alfeldolgozó számára. Ha az Ügyfél maga nem irányító, akkor az Ügyfél biztosítja az ilyen irányítást. Kérésre a LINK eljuttatja az Adatkezelőhöz az ilyen EU szabványos szerződéses rendelkezéseinek másolatát vagy az Átadás egyéb jogalapjának leírását.

  A LINK ésszerű segítséget és dokumentációt nyújt az Adatkezelő független kockázatértékeléséhez, amely az alfeldolgozók használatával vagy a személyes adatok harmadik országba történő továbbításával kapcsolatos.

  11. Audit

  A LINK kérésre az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében végrehajtott technikai és szervezési intézkedések dokumentációját, valamint egyéb információkat, amelyek szükségesek annak igazolására, hogy a LINK betartja az adatvédelmi nyilatkozat és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeit.

  Az adatkezelő és a felügyeleti hatóság a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok alapján jogosult auditálni a feldolgozott személyes adatokat, az e célra használt rendszereket és berendezéseket, a végrehajtott technikai és szervezési intézkedéseket, beleértve a biztonsági irányelveket és hasonlóakat, valamint az alfeldolgozókat. Az adatkezelő nem kap hozzáférést a LINK többi ügyfelével és a titoktartási kötelezettség alá eső információkkal.

  Az adatkezelő évente egy (1) napon jogosult ilyen ellenőrzéseket lefolytatni, legalább két hét előzetes értesítéssel. Ha az adatkezelő külső könyvvizsgálót jelöl ki az ellenőrzések elvégzésére, akkor ezt a külső auditorot titoktartási kötelezettség terheli. Az Adatkezelő viseli az Adatkezelő által kezdeményezett vagy az Irányító ellenőrzéseivel kapcsolatban felmerült költségeket, ideértve a LINK kártérítését is, amennyiben az Adatkezelőnek szüksége van a GDPR követelményeit meghaladó támogatásra.

  12. Határidő és felmondás

  Az adatvédelmi nyilatkozat mindaddig érvényes, amíg a LINK az Adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

  Abban az esetben, ha a LINK megsérti az adatvédelmi nyilatkozatot, vagy ha nem tartják be az adatvédelmi jogszabályokat, az adatkezelő (i) utasíthatja a LINK-et, hogy azonnali hatállyal állítsa le a személyes adatok további feldolgozását; és / vagy (ii) az adatvédelmi nyilatkozatot azonnali hatállyal megszünteti.

  A felmondás következményei

  Az adatvédelmi hatóság megszűnésével a LINK az összes Személyes adatot törli az Adatkezelőtől, hacsak az alkalmazandó törvény másként nem rendelkezik. Az Ügyfél elfogadja és megérti, hogy a személyes adatok a felmondásig hozzáférhetőek, amennyiben az Ügyfél törlés előtt megköveteli az ilyen adatok másolatát.

  Az Ügyfél kérésére a LINK írásban dokumentálja az Adatkezelőnek, hogy a törlés a DPA-val összhangban történt

  13. Az adatvédelmi nyilatkozat megsértése és a felelősség korlátozása

  A felek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott követelményeknek való meg nem felelését a megállapodás megsértésének kell tekinteni, és a fél biztosítja, hogy a jogsértést késedelem nélkül orvosolja. A jogsértő félnek tájékoztatnia kell a másik felet a nem megfelelőség orvoslására hozott intézkedésekről. Egyik fél sem felel a másik fél felé a másik fél rendszerei vagy cselekedetei által okozott hibákért, gondatlanságból vagy mulasztásokból, vagy általános internet- vagy vonalkésésekből, áramkimaradásból vagy a felek ésszerű ellenőrzésén kívül eső egyéb hibákból.

  Az ÁSZF-ekben a felek közötti felelősségkorlátozások vonatkoznak a jelen DPA szerinti felelősségre.

  14. Az adatvédelmi nyilatkozat megsértése és a felelősség korlátozása

  Ha a felek nem tartják be az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott követelményeket, akkor a jelen szerződés megsértését kell tekinteni, és a fél biztosítja, hogy a jogsértést haladéktalanul orvosolják. A jogsértő Fél tájékoztatja a másik Felet a meg nem felelés orvoslására hozott intézkedésekről. Egyik fél sem felel a másik fél felé a másik fél rendszerei vagy cselekedetei által okozott hibákért, gondatlanságért vagy mulasztásokért, vagy általános internet- vagy vonali késésekért, áramkimaradásokért vagy egyéb, a felek ésszerű ellenőrzésén kívül eső hibákért.

  Az ÁSZF felek közötti felelősségkorlátozásai a jelen adatvédelmi nyilatkozat szerinti felelősségre vonatkoznak.

  15. Közlemények és módosítások

  Az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos összes értesítést írásban kell benyújtani a Számlán (az Ügyfél számára) és a Weboldalon (a LINK számára) megadott e-mail címre.

  Abban az esetben, ha az adatvédelmi jogszabályok változása, egy másik mérvadó forrásból származó ítélet vagy vélemény az adatvédelmi jogszabályok másik értelmezését eredményezi, vagy a Szerződés szerinti szolgáltatások megváltoztatása szükségessé teszi ezen adatvédelmi nyilatkozat módosítását, a LINK javaslatot tesz az ilyen változtatások végrehajtására az adatvédelmi nyilatkozatban.

  A jelen adatvédelmi nyilatkozat bármilyen módosítása vagy módosítása csak abban az esetben lép hatályba, ha ezt írásban egyeztetik és mindkét fél aláírja.

  16. Irányadó jog és jogi helyszín

  A szolgáltatási megállapodás irányadó jogra, a vitarendezési módszerre és a jogi helyszín megállapodására vonatkozó feltételei érvényesek, ha a helyszín az EU-n vagy az EGT-n belül található. Más esetekben az irányadó jog magyar, a jogi helyszín a budapesti bíróságok

   

  Utolsó módosítás: 2022.08.19.

  Biztonsági függelék

  A műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések leírása:

  1. Informatikai irányelvek és biztonsági gyakorlatok

  a) A Feldolgozó fenntartja és betartja az IT-irányelveket és biztonsági gyakorlatokat, amelyek kötelezőek a Feldolgozó alkalmazottai számára.

  b) A Feldolgozó évente legalább egyszer felülvizsgálja az informatikai biztonságra vonatkozó politikáját, valamint módosítja és / vagy kiegészíti ezeket az irányelveket, ha szükségesnek tartja a személyes adatok védelmének fenntartása érdekében.

  2.Az alkalmazottak biztonsága

  1. A feldolgozó szervezeti intézkedések rendszerét alkalmazza a személyes adatokat feldolgozó egyénekkel szemben. A feldolgozó személyzete köteles:

 • ismerje az adatvédelmi jogszabályokat;
 • ismerje a feldolgozónak a Szolgáltatás szempontjából releváns adatvédelmi irányelveit és alkalmazásának irányelveit;
 • betartani a személyes adatok titkosságát és védelmét.
 • 2. A feldolgozó olyan személyes adatok védelme érdekében intézkedéseket alkalmaz, amelyek csak azok számára garantálják az ilyen adatokhoz való hozzáférést, akiknek a Szolgáltatás megvalósításához szakmai kötelezettségei vagy konkrétan kijelölt feladata ilyen hozzáférést igényel a „Szükséges tudni” elvvel összhangban.

  3. A hozzáférés-ellenőrzés fizikai védelme

  1. A Feldolgozó megfelelő ellenőrzést tart fenn a fizikai hozzáférés felett technikai és szervezési intézkedések rendszerén keresztül, megakadályozva az illetéktelen hozzáférést az épületekhez, helyiségekhez és berendezésekhez, ahol az Adatkezelő személyes adatait feldolgozzák. Ezt a fizikai biztonságot olyan ellenőrzött adatközpontokra, ellenőrzött zónákra és helyiségekre alkalmazzák, ahol az Adatkezelő személyes adatait más módon tárolják vagy kezelik.

  2. A feldolgozó a fizikai védelem tekintetében a következő minimális szervezési intézkedéseket tartja szem előtt:

 • kijelöli az ellenőrzött hozzáféréssel rendelkező zónákat a személyes adatok tárolásához és egyéb feldolgozási formáihoz;
 • kijelöli az ellenőrzött hozzáféréssel rendelkező zónákat, ahol a személyes adatok feldolgozására szolgáló kommunikációs-információs rendszerek elemei találhatók;
 • fenntartja a fizikai hozzáférés megszervezésére szolgáló rendszereket és irányelveket, ideértve a külső személyeket is;
 • technikai eszközöket biztosít a fizikai védelemhez;
 • biztosít egy csapatot a személyes adatok megsértése esetén történő reagálásra.
 • 3. Az adatközpontokhoz és az adatközpontok ellenőrzött zónáihoz való hozzáférés, ahol az Adatkezelő személyes adatai vannak, korlátozott, összhangban a Feldolgozó megfelelő alkalmazottjának helyzetével.

  4. Bárki, aki belép az adatközpontokba vagy az adatközpontok ellenőrzött zónáiba, a helyiségbe történő belépéskor regisztrálnia kell magát, azonosítva magát, és a feldolgozó felhatalmazott alkalmazottjának / munkatársainak kell kísérniük. Bármely hozzáférési engedélyt előre meg kell tervezni, és a feldolgozó felhatalmazott alkalmazottjának jóváhagyását kell igényelni.

  5. A feldolgozó óvintézkedéseket tesz az adatközpontok fizikai infrastruktúrájának védelme érdekében a fenyegetésekkel szemben, legyenek azok természetesek vagy emberi beavatkozás következményei.

  4. Dokumentumok védelme

  1. Az adatfeldolgozó a személyes adatok papír formában történő feldolgozása során megfelelő dokumentumok védelmét alkalmazza, mint szervezeti intézkedések rendszerét.

  2. A feldolgozó betartja a következő minimális dokumentum-védelmi intézkedéseket:

 • kialakítja és fenntartja a hozzáférési politikát;
 • szabályozza a nyilvántartásokhoz való hozzáférést;
 • eljárásokat hoz létre és tart fenn a személyes adatok megsemmisítésére.
 • 5. Informatikai rendszerek és a hálózat biztonsága

  1. A feldolgozó az automatizált információs rendszerek és hálózatok védelmét technikai és szervezési intézkedések rendszerén keresztül alkalmazza a személyes adatok illetéktelen hozzáférésétől és feldolgozásától való védelem érdekében.

  2. A feldolgozó az automatizált információs rendszerek és hálózatok védelmében a következő minimális intézkedéseket tartja szem előtt:

 • kialakítja és fenntartja a hozzáférési politikát;
 • kijelöli a személyes adatokat feldolgozó rendszerekhez hozzáférő alkalmazottak szerepét és felelősségét;
 • azonosítást és hitelesítést alkalmaz;
 • munkamenet-vezérléseket alkalmaz;
 • fenntartja a külső kapcsolatok és a távoli hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak leírását;
 • felügyeli a rendszereket, hálózatokat és kapcsolatokat az esetleges támadások vagy a személyes adatok kiszivárogtatása céljából;
 • védelmet nyújt a vírusok ellen;
 • másolatokat és biztonsági másolatokat biztosít a helyreállításhoz (biztonsági mentés);
 • ismerteti az információs médiumokat;
 • előkészíti és fenntartja az információs médiumok megsemmisítésére, törlésére vagy törlésére vonatkozó eljárásokat.
 • 3. A feldolgozó a kriptográfiai védelmet technikai és szervezési intézkedések rendszerén keresztül alkalmazza a személyes adatok adattovábbítás, terjesztés vagy átadáskor történő illetéktelen hozzáférés elleni védelme érdekében.

  4. A feldolgozó fenntartja az általa üzemeltetett hálózatok dokumentumbiztonsági architektúráját a szolgáltatás nyújtása során. A processzor külön vizsgálja meg ezt a hálózati architektúrát, beleértve a rendszerekhez, alkalmazásokhoz és hálózati eszközökhöz való jogosulatlan hálózati kapcsolatok megelőzését szolgáló intézkedéseket, tekintettel a megvalósítás előtt a szegmentálásra, az elkülönítésre és a védelemre vonatkozó szabványok betartására.

  5. A Feldolgozó fenntartja azokat az intézkedéseket, amelyek a logikai elválasztásra, az expozíció megelőzésére és az Adatkezelő személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférésre irányulnak.

  6. A feldolgozó álnéven titkosítja az adatkezelő azon személyes adatait, amelyek nyilvános és / vagy nem ellenőrzött hozzáférésre vannak kijelölve az adatkezelő személyes adatainak nyilvános hálózatokon keresztül történő cseréje során, kriptográfiai protokoll (például HTTPS, SFTP vagy FTPS) használatával, a biztonságos az adatok cseréje a nyilvános hálózatokon / azokon keresztül.

  7. A Feldolgozó álnevesíti az Adatkezelő személyes adatait, ha ezt a Szerződés előírja. Ha a Szolgáltatás magában foglalja a kriptográfiai kulcsok kezelését, a Feldolgozó fenntartja a megfelelő eljárásokat az ilyen kulcsok létrehozására, kiadására, terjesztésére, tárolására, forgatására, érvénytelenítésére, helyreállítására, biztonsági mentésére, megsemmisítésére, hozzáférésére és használatára.

  8. Az Adatkezelő személyes adatainak feldolgozása után a Feldolgozó korlátozza a Szolgáltatások nyújtásához és fenntartásához szükséges legalacsonyabb szint elérését. Ez a hozzáférés, beleértve az összes fő komponenshez való adminisztratív hozzáférést (privilegizált hozzáférés), egyedi, egy szerepen alapul, és a feldolgozó felhatalmazott alkalmazottjának jóváhagyása és rendszeres érvényesítése szükséges, a kötelezettségek szétválasztásának elveinek betartásával. és a feldolgozás minimalizálása.

  9. A feldolgozó fenntartja a kiváltságos hozzáféréssel rendelkező felesleges és passzív számlák azonosítására és eltávolítására szolgáló rendszereket, és adott esetben haladéktalanul megszünteti ezt a hozzáférést a helyzet megváltoztatásakor vagy a munkaviszony megszűnésekor, valamint a vállalat felhatalmazott alkalmazottainak kérésére. a processzor, például a megfelelő közvetlen vezető.

  10. A feldolgozó a szokásos kereskedelmi gyakorlattal összhangban fenntartja az inaktív munkamenetek lezárását, a fiókok blokkolását több egymást követő sikertelen belépési kísérlet, erős jelszó vagy jelszó általi hitelesítés, valamint az ilyen jelszavak biztonságos továbbítását és tárolását igénylő technikai intézkedéseket.

  11. A feldolgozó ellenőrzi a privilegizált hozzáférés használatát, és fenntartja az információ biztonságának és az események kezelésének intézkedéseit, amelyek célja: a) a jogosulatlan hozzáférés és tevékenység azonosítása; b) az időben történő és megfelelő reakció elősegítése; c) belső vagy független ellenőrzések engedélyezése a processzor alkalmazandó irányelveinek való megfelelés érdekében.

  12. Azok a naplók, amelyekbe a privilegizált hozzáférést és tevékenységeket rögzítik, a feldolgozó által a tárolásra és az elszámoltathatóságra vonatkozó szabályok szerint készülnek. A Feldolgozó fenntartja azokat az intézkedéseket, amelyek célja az ilyen naplók jogosulatlan hozzáférése, módosítása és véletlen vagy szándékos megsemmisítése elleni védelem.

  13. Amennyiben ezt az adott eszköz vagy operációs rendszer funkcionalitása fenntartja, a Feldolgozó fenntartja a Vezérlő személyes adatait tartalmazó információs rendszerek számítógépes biztonságát, amely korlátozás nélkül magában foglalja: a képernyők zárolását bizonyos időközönként és megoldásokkal olyan végpontok kezelésére, amelyek a javítás biztonsági követelményeit és követelményeit alkalmazzák, a végpontok védőfalait (végpont tűzfalak), a teljes lemezterület titkosítását, a rosszindulatú szoftverek (rosszindulatú programok) azonosítását és eltávolítását. Ezeket a) a központi hely rendszeresen frissíti, és b) naplózza a központi ponton.

  14. A tevékenységek integritása és a belépés ellenőrzése

  1. A feldolgozó köteles:

 • a behatolás és a sebezhetőség tesztjei, ideértve a rendszerek és az alkalmazások biztonságának automatikus vizsgálatát és a kézi etikai feltörést az első szállítás előtt és évente ezt követően;
 • megkövetelheti képzett harmadik féltől, hogy évente legalább egyszer tartson behatolási tesztet;
 • automatizált kezelést és rutinszerű ellenőrzéseket végez a fő alkatrészek és a védelem konfigurációjának követelményeinek való megfelelés érdekében;
 • helyreállítja az azonosított sérülékenységeket vagy a biztonság konfigurálására vonatkozó követelmények be nem tartását az ezzel járó kockázat, a kihasználási kapacitás és a hatás alapján. A feldolgozó ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy elkerülje a Szolgáltatások megszakítását a tesztek, értékelések, vizsgálatok és karbantartási tevékenységek során.
 • biztonsági másolatok készítése az Adatkezelő személyes adatait tartalmazó rendszerekről;
 • garantálja, hogy legalább egy biztonsági mentési pont a gyártási rendszerektől elkülönített helyen legyen;

 • Függelék Hatálya

  1. A feldolgozás hatálya

  Az adatvédelmi nyilatkozat a LINK személyes adatainak az adatkezelő nevében történő feldolgozására vonatkozik az üzenetkezelési szolgáltatások nyújtása kapcsán. Az üzenetküldési szolgáltatások magukban foglalják az adatkezelő hozzáférését a LINK azon megoldásaihoz, amelyekkel az üzenetkezelést kezelheti az irányítók által a vezérlés által a szolgáltatás igénybevételével választott célokra és gyakoriságra választott üzenet címzettek számára.

  2. Az alanyok kategóriái

  Az adatalanyok kategóriáit az adatkezelő határozza meg, akiknek személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján lehet feldolgozni. A feldolgozás magában foglalja az adatkezelő végfelhasználóival (az üzenetek címzettjeivel és / vagy küldőivel kapcsolatos személyes adatok feldolgozását, attól függően, hogy az adatkezelő milyen szolgáltatásokat használ az ÁSZF szerint)

  3. A személyes adatok típusai

  A Feldolgozás a Személyes adatok következő kategóriáira vonatkozik, figyelemmel az Adatkezelő szolgáltatásainak konkrét felhasználására:

 • Alapvető személyes adatok, például név, kapcsolattartási adatok, például e-mail, telefonszám stb.
 • Forgalmi adatok: a kommunikáció elektronikus hírközlő hálózaton történő továbbításával vagy számlázásával kapcsolatban feldolgozott személyes adatok.
 • A személyes adatok speciális kategóriáit, például a faji vagy etnikai származást, politikai véleményeket, vallási vagy filozófiai meggyőződéseket, szakszervezeti tagsági vagy egészségügyi adatokat feltáró adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében dolgozzuk fel, ha a szolgáltatásokat az ügyfél használja az ilyen adatok feldolgozásához.

  4. Az adatkezelés tárgya

  A LINK személyes adatainak az ügyfél nevében történő feldolgozásának tárgya olyan szolgáltatások nyújtása az Ügyfél számára, amelyek személyes adatok feldolgozását igénylik. A személyes adatok feldolgozása a fő megállapodásban meghatározottak szerint történik.

  5. A feldolgozás időtartama

  A feldolgozás az Ügyfél és a LINK közötti szerződés időtartama alatt folytatódik. A LINK addig tárolja a személyes adatokat, amíg az a feldolgozás céljainak megvalósításához szükséges.

  6. A feldolgozás jellege

  A személyes adatokat az Ügyfél dolgozza fel, ha az adatokat a LINK platformjára való belépés révén adja meg a LINK platformjára. Az adatokat tovább feldolgozzuk annak érdekében, hogy az üzenetek az ügyfél igényeinek megfelelően állíthatók be, és a címzettek listája helyes legyen, mielőtt megkezdődik a meghatározott üzeneteknek a meghatározott címzetteknek történő elküldése.

  7. A feldolgozás célja

  A LINK bevonása a személyes adatok ügyfél nevében történő feldolgozásának célja az, hogy az ügyfél teljesítse a címzettekkel való kommunikációra vonatkozó követelményeit

  Utolsó módosítás dátuma: 2022.08.19