Barion Pixel Szerződési feltételek - SeeMe

Általános Szerződési Feltételek

I. Szerződő felek

Jelen szerződés a Megrendelő és a Szolgáltató között, a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, a Megrendelő szerződéses akaratának kifejezésével, azaz SeeMe.hu weboldalra történő regisztrálás keretében a szerződési feltételek pont a Megrendelő általi elfogadásával jön létre.

A Megrendelő adatai a regisztráció keretében kerülnek meghatározásra. A Megrendelő részéről a szolgáltatással kapcsolatban kizárólag az abban feltüntetett személy jogosult nyilatkozattételre.

Szolgáltató adatai:

Szolgáltatás neve: SeeMe
Jogi személy: LINK Mobility Hungary Kft.
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 68. C. ép. 1. emelet 1.
Adószám: 12598582-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-694287
Bankszámlaszám: 10300002-10457013-49020035
E-mail: hello@seeme.hu
Web: www.seeme.hu

II. A szolgáltatás leírása

A jelen Szerződés alapján a Szolgáltató vállalja a Megrendelő által a II. b) pontban rögzített módon megadott rövid szöveges üzenet (a továbbiakban: „SMS”) továbbítását belföldi, külföldi mobiltelefon hálózatokba, valamint SMS-ek fogadását dedikált és prefix alapú bérelt számokra (a továbbiakban: „szolgáltatások”).

A Megrendelő a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott interfészen keresztül, webes felületen, SMPP kapcsolaton, illetve HTTPS gatewayen továbbíthatja, fogadhatja az SMS-eket. A dedikált, illetve prefix alapú fogadó szám bérlésének, valamint az SMS küldésnek a díjszabását a seeme.hu/araink/ címen találja meg.

a) A szolgáltatás igénybevételének feltételei

Az SMS küldési és fogadási interfész használatának feltétele, hogy a Megrendelő a regisztráció során megadott email cím és jelszó segítségével bejelentkezik a Szolgáltató által üzemeltetett rendszerbe.

A szolgáltatások igénybevételére a hét minden napján 24 órában lehetőség van, a rendszeres karbantartási időszakok kivételével, amelyről Szolgáltató emailben legalább 2 nappal előzőleg tájékoztatja a Megrendelőt.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy mivel az interfészek elérhetősége a nyilvános Internet hálózat útján történik, a nyilvános Internet hálózat a Megrendelő és Szolgáltató közötti szakaszának kiesése esetén a szolgáltatás nem elérhető, ezen szakaszok kieséséért Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás elérését a saját oldaláról magas rendelkezésre állású Internet hozzáférés útján biztosítja.

b) Üzenet küldése és fogadása

A bejelentkezést követően a Megrendelő az interfészen keresztül adhatja meg az elküldendő SMS szövegét, az SMS címzettjeinek előfizetői azonosítóit (hívószámát) és választhat aktív SMS feladót. Az egyedi SMS feladóval rendelkező SMS üzenetek érkeztetését bizonyos mobil szolgáltatók hálózata nem támogatja, ezért ezen hálózatokba küldött SMS üzenetek a sikeres kézbesítés érdekében egy, a Szolgáltató által kiosztott, adott szolgáltatóhoz tartozó számon kerülnek továbbításra. Ennek részleteit lásd az alábbi linken: seeme.hu/tudastar/reszletek/szolgaltatofuggo-sms-feladok

A Megrendelő az SMS feladó megadásakor az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervében (jelenleg a 13/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet az emelt díjas szolgáltatások nyújtásának feltételeiről) foglalt irányelveket kell figyelembe vegye. A Megrendelő csak autentikált hívószámot adhat meg, azaz amely hívószám használatára jogosult.

A Szolgáltató az SMS feladókkal való visszaélés elkerülése végett jogosult hívószámszűrési listákat alkalmazni, amely a visszaélésre felhasználható előfizetői SMS feladókat tartalmazza, és amely alapján a használni kívánt SMS feladóval nem lehet üzenetet kiküldeni. A Megrendelő kérésére a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt az aktuális szűrési listákról, és amennyiben a Megrendelő igazolja, hogy a szűrési listán szereplő hívószám használatára jogosult, a Szolgáltató a Megrendelő részére az adott hívószám használatát a használati jogosultság fennálltáig engedélyezi.

Az SMS feladó jogszerűtlen használatáért a Szolgáltató fenti ellenőrzései ellenére a Megrendelő tartozik teljes felelősséggel. Ha az elküldendő üzenet SMS feladója nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, Szolgáltató az üzenet elküldését visszautasíthatja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az SMS tartalmáért teljes felelősséggel tartozik, valamint, hogy az elküldött szöveges üzeneteinek adatait az SMS címzettje megismeri. A Megrendelő vállalja, hogy csak olyan személyeknek küld üzenetet, akik ehhez dokumentáltan hozzájárultak. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy olyan személynek, aki üzenet fogadáshoz hozzájárulást nem adott, a jelen szerződés kapcsán semmiféle üzenetküldést nem végez. Ennek megfelelően a Megrendelő a szolgáltatást kéretlen reklám üzenetek használatára (spam) nem használhatja, ha Szolgáltató ilyen használatról tudomást szerez, a Szerződést rendkívüli felmondással felmondja.

Az SMS üzenetben küldhető tartalom mérete limitált. Egy üzenet legfeljebb 3 SMS-ben küldhető. Az ilyen SMS-ek összefűzése plusz karakter felhasználással jár, így a maximálisan felhasználható karakterek száma az alábbiak szerint alakul GMS és Unicode kódolás esetén:

GSM szabvány:

Maximális karakter db SMS
160 1
306 2
459 3

Unicode szabvány:

Maximális karakter db SMS
70 1
134 2
201 3
 

A szolgáltatók piaci részesedésének arányával megegyező mértékben történő küldés esetén a Szolgáltató minimum 20 SMS/mp áteresztési sebességet szavatol a Megrendelőnek a szolgáltatók hálózatába történő átadás esetén. Amennyiben a küldés eltér a szolgáltatók piaci részesedésétől, úgy a Szolgáltató azt nem tudja garantálni, de mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a sebesség ebben az esetben is fenntartható legyen.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Megrendelő által kiküldött üzenetek tartalmáért, az esetleges jogviták elkerülése végett az üzenetek tartalmára vonatkozó felelősséget Szolgáltató továbbhárítja a Megrendelőre.

c) Felek felelőssége általában

Felek vállalják, hogy az összes, a jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

A Szolgáltató a Megrendelő oldalán lévő szoftver tekintetében nem vállal semmiféle felelősséget, kivételt képez ez alól az az eset, amikor azt a Szolgáltató készíti el. Ebből kifolyólag a nem a Szolgáltató által készített szoftver helytelen működése miatt bekövetkező, nem szándékosan történő SMS kiküldésért a Szolgáltató anyagi felelősséget nem tud vállalni.

A Megrendelőt teljes felelősség terheli az Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségek elmulasztásából származó károkért. A Megrendelő vállalja, hogy saját neve alatt, saját kockázatára használja a tömeges SMS küldő szolgáltatást, azaz a szolgáltatás használatát másnak nem engedi át. A Megrendelőt teljes felelősség terheli a szolgáltatás jogszabályba ütköző használatáért (amely többek közt kiterjed a személyiségi jogok sérelmére, Büntető törvénykönyv rendelkezéseibe ütköző cselekményekre, stb.).

d) Rendelkezésre állás

A Szolgáltató éves átlagban legalább 98%-os rendelkezésre állást biztosít a Megrendelő részére. A Szolgáltató által garantált rendelkezésre állás idejébe beletartozik a Szolgáltató által jelen Általános Szerződési Feltételek szerint bejelentett karbantartás ideje is.

e) Hibabejelentés

Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen meghibásodás, üzemzavar észlelése esetén Megrendelőnek haladéktalanul bejelentést kell tennie a Szolgáltató support@SeeMe.hu email címére. A Szolgáltató vállalja, hogy legkésőbb, a bejelentést követő munkanapon a hiba elhárítását megkezdi.

f) Roaming

Külföldön tartózkodó hívószámra küldött SMS-ek roaming szolgáltatásnak minősülnek. A roamingolt telefonszámra történő SMS érkeztetés a szolgáltatók és azok roaming partnerei között lévő megállapodások függvénye, így ezen üzenetek maradéktalan kézbesítését a Szolgáltató rajta kívülálló okok miatt nem tudja garantálni.

g) Adattárolás

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, és hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató rendszere a Felhasználók által küldött szöveges üzenetek adatait (IP cím, küldés és fogadás időpontja, host, stb.) és forgalmi statisztikáját naplózza.

A Szolgáltató a mindenkori dátumhoz képest visszamenőleg 12 hónapig tárolja a kiküldött és beérkezett üzeneteket. A részletes forgalmi statisztikák adott hónapot megelőző 2 hónapra vonatkozóan érhetőek el a rendszeren belül.

III. A szolgáltatás díja

A számlázás alapjául szolgáló mindenkor érvényes sávos díjszabást a seeme.hu/araink/ címen találja meg. Az árak egységesen, kiküldési felülettől függetlenül kerültek megállapításra.

A számlázás, fizetési típustól függően, egyenleg feltöltéskor (előre fizetés), illetve havi periódusonként (utólagos elszámolás) kerül kiállításra. A periódus minden hónap első napjától (00:00:00) utolsó napjáig (23:59:59) terjedő időszak. A Szolgáltató által kibocsátott számlák fizetési határideje 8 nap.

Az esetleges lejárt követelésekre vonatkozóan az általános gyakorlatnak megfelelően késedelmi kamat kerül elszámolásra, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

A mobilhálózatok aktuális műszaki körülményekre tekintettel az SMS megérkezéséről a Szolgáltató nem minden esetben kap visszaigazolást, Szolgáltató az SMS díját akkor számítja fel, amikor az SMS küldésére vonatkoztatva a Megrendelőtől átvette azt.

IV. Fizetési és pénzvisszatérítési feltételek

A Szolgáltató seeme.hu weboldala lehetőséget biztosít felhasználóinak PayPal-on, bankkártyán, banki átutaláson és készpénzes befizetésen keresztül történő egyenleg feltöltésre.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

A megrendelők egyenleg feltöltései nem évülnek el, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások bármelyikére felhasználhatók, de a feltöltött egyenlegeket annak banki költségei és számviteli vonatkozásai miatt nem áll módunkban visszafizetni. Minden díjköteles szolgáltatás indítása végleges, azonban a szolgáltatás meghiúsulása esetén – mely az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal összhangban egyértelműen a Szolgáltató rovására írható - a Megrendelő egyenleg jóváírásra, pénzvisszatérítésre jogosult. Szolgáltatások véletlenül történő megrendelése esetén visszatérítésre nincs lehetőség.

V. A szolgáltatás korlátozása (felfüggesztése)

A Szolgáltató jogosult 30 napon túli kiegyenlítetlen követelések fennállása esetén a szolgáltatás szüneteltetésére. Amennyiben a Szolgáltató a szerződés alapján csak előre fizetett díjazás ellenében nyújt szolgáltatást, Szolgáltató jogosult a szolgáltatást haladéktalanul és a Megrendelő előzetes értesítése nélkül felfüggeszteni, ha a Megrendelő számlaegyenlege az elküldött SMS díjának levonása következtében negatív lenne. Rendezetlen követelések felmerülése esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy személyes adatai átadásra kerülnek harmadik fél (követeléskezelő) számára, és ettől kezdve azokra e harmadik fél adatvédelmi szabályzata és üzleti gyakorlata lesz érvényes.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatást karbantartás céljából legfeljebb hat (6) órán keresztül szüneteltetni, amennyiben az rajta kívül álló okokból nem működik. A szolgáltatás karbantartási célú szüneteltetése a jogviszony folytonosságát nem érinti.

VI. A szerződés módosítása

Szolgáltató jogosult arra, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosításra kerülnek, úgy a hatályba lépés időpontja is feltüntetésre kerül, és a módosítások a közzététel napjával lépnek hatályba. Javasoljuk, hogy rendszeresen nézze át az Általános Szerződési Feltételeket.

Tekintettel arra, hogy az SMS továbbításának feltételei a Szolgáltató és más távközlési szolgáltatók közötti szerződésektől függ, Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szolgáltatások díjait egyoldalúan módosítsa. Ennek megfelelően a Szolgáltató jogosult a szerződési feltételek elfogadásakor hatályos díjszabás szerinti díjakat, a hatályos jogszabályok szerinti előfizetői értesítést követően egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató az új díjakat azok hatálybalépése előtt köteles a Megrendelő tudomására hozni. A magyarországi hálózatokba küldött SMS díjakat havi, míg nemzetközi hálózatokba küldött SMS díjakat napi egy alkalommal módosíthatja a Szolgáltató. Amennyiben a Megrendelő a piaci arányoktól jelentősen eltérő küldési forgalmat bonyolít a Szolgáltató jogosult a Megrendelő, mindenkori piaci arányok alapján megállapított, díjszabását azonnali hatállyal felülvizsgálni, megváltoztatni.

VII. Adatvédelem

A Szolgáltató köteles a Megrendelő személyes adatait a személyes adatok kezeléséről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban megfelelően kezelni. Szolgáltató a szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi adatot, közleményt, információt, legyen az írott vagy szóbeli, függetlenül annak megjelenési formájától, bizalmasan kezeli. A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő adatkezelés részleteit az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

A Megrendelő tudomásul veszi, valamint visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Megállapodás/Szerződés hatálya alatt a Szolgáltató a jelen Megállapodásból fakadó valamennyi díjkövetelésének érvényesítéséhez szükséges előfizetői adatot, az ÁSZF -ban foglaltak szerint harmadik fél részére átadja.

VIII. A szolgáltatás szüneteltetése, szerződés felmondása

Jelen megállapodást bármelyik fél 30 napos felmondási idővel rendes felmondással bármikor megszüntetheti.

A Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással a Szolgáltatónak címzett írásbeli felmondással azonnali hatállyal felmondani, ha:

  • a szolgáltatás három egymást követő napon nem érhető el, ide nem értve a II. a) pontban foglalt azon kiesést, amelyért Szolgáltató nem felel;
  • a szolgáltatás használatával három egymást követő napon nem lehet SMS-t küldeni belföldi mobiltelefon hálózatba.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, illetve a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján megszüntetni az alábbiakban felsorolt esetekben:

  • A Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaktól eltérő célra használja a szolgáltatást.
  • A Megrendelő jogosulatlan kereskedelmi hirdetéseket, vagy kéretlen üzeneteket küld, pl. a szolgáltatására nem regisztrált mobil előfizetők részére, vagy bizonyíthatóan szándékosan terheli a Szolgáltató erőforrásait, vagy visszaél azokkal.
  • Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat súlyosan megsérti.
  • Mind a rendes felmondás, mind pedig a rendkívüli felmondás esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.

IX. Egyéb rendelkezések

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek egyes pontjai érvénytelenek lennének, ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek egyéb részének az érvényességét.

Bármely értesítést, kérelmet, számlát, igényt, lemondást és egyéb közlést, amely jelen Általános Szerződési Feltételek keretein belül szükséges vagy megengedett, írásbeli formában kell közölni, és akkor tekintendő megfelelően kézbesítettnek, ha (i) személyesen került átadásra, vagy ha (ii) azt futárszolgálat útján kézbesítették, vagy ha (iii) az e-mailen került elküldésre (az átvétel megtörténtének visszaigazolásával) vagy ha (iv) ajánlott tértivevényes levélként postai úton küldték meg a másik fél részére – a vonatkozó jogszabályt is figyelembe véve.

Közreműködő igénybevétele a szolgáltatások nyújtásához

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

Vis maior esemény

Az alábbi rendelkezések értelmében vis maior esemény az érintett Fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

Egyik Fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

A szerződés teljessége

Az Általános Szerződési Feltételek a Felek közötti tárgybeli megállapodás valamennyi feltételét magában foglalja. Az Általános Szerződési Feltételek hatályon kívül helyeznek minden, a szerződés tárgyát képező, a Felek közötti korábbi nyilatkozatot, ajánlatot, kötelezettségvállalást, megállapodást vagy egyezséget. A jelen Általános Szerződési Feltételekbe nem foglalt korábbi nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások vagy megállapodások nem képezik a szerződés részét.

Utolsó módosítás: 2020.01.20